Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Siedziba ośrodka

Siedziba Urzędu Gminy

Gmina Wojciechowice

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Wojciechowice, dn. 12.02.2018r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowicach
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełnić następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
a) posiada obywatelstwo polskie;
b) posiada wykształcenie minimum średnie;
c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;                        
e) stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku;
f) ma nieposzlakowaną opinię;
g) mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi, wymagającymi opieki.

2. Wymagania dodatkowe:
a) wysoka kultura osobista;
b) podstawowa znajomość obsługi komputera;
c) prawo jazdy kat. B;
d) umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
e) umiejętność organizowania pracy w domu klienta.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.
 Do zadań opiekunki środowiskowej należeć będzie w szczególności:
1. Usługi gospodarcze:
a) pomoc w czynnościach dnia codziennego, w miarę potrzeby; pomoc przy myciu, kąpaniu, ubieraniu się,
b) zakup i dostarczanie artykułów spożywanych, leków i innych niezbędnych artykułów w gospodarstwie domowym,
c) przyrządzanie posiłków; w tym zgodnie z zalecaną przez lekarza dietą,
d) utrzymywanie porządku w pomieszczeniach użytkowanych lub zajmowanych przez osobę zainteresowaną,
e) palenie w piecu, przynoszenie węgla, drewna,
f) zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem,
g) pomoc osobie zainteresowanej w kontakcie z urzędami, instytucjami, zakładami opieki zdrowotnej itp.
2. Usługi pielęgnacyjne:
a) wykonywanie niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości osoby w zależności od indywidualnych potrzeb,
b) pomoc w kontakcie z lekarzem leczącym i służbą zdrowia, zamawianie wizyt domowych, pomoc w rejestracji wizyt w poradni.
3. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji.
4. Bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie wymiany informacji na temat środowisk objętych usługami opiekuńczymi.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys cv;
b) list motywacyjny;
c) kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
d) kserokopia świadectw pracy;
e) kwestionariusz osobowy;
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku;
g) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
h) kserokopia dokumentu potwierdzającego  niepełnosprawność (w przypadku osoby posiadającej ustalony stopień niepełnosprawności).
i) Oświadczenie o niekaralności następującej treści:
 „Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (DZ. U. z 2016r, poz. 902 z późn. zm.).”
j) Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko – opiekunka środowiskowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojciechowicach, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922).”

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W styczniu 2018r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojciechowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie - 6 godzin tygodniowo, na okres próbny - od 1 marca 2018r. do 31 maja 2018r.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w OPS w Wojciechowicach, w godzinach urzędowania tj. od 7.30 do 15.30, w dni robocze, lub przesłać pocztą na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowicach
Wojciechowice 50
27 – 532 Wojciechowice
w zamkniętej/zaklejonej kopercie z dopiskiem:
Nabór na stanowisko – OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
w terminie do 26.02.2018r. do godziny 1500 (liczyć się będzie data wpływu oferty do OPS w Wojciechowicach)
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP Wojciechowice oraz stronie Ośrodka Pomocy Społecznej.                                                                                                                                                 

mgr Dominika Kędziora
 Kierownik OPS Wojciechowice